No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

dissabte, de setembre 11, 2010

La tramitació ambiental del Quart Cinturó, recorreguda

La Campanya Contra el Quart Cinturó presentarà el 14 de setembre un recurs d'alçada contra la resolució del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) del passat 23 de juliol (consulteu-la aquí). Aquesta resolució és una peça clau en la manipulació administrativa que va possibilitar l'anunci d'informació pública de l'estudi informatiu del Quart Cinturó abans d'iniciar les consultes ambientals prèvis preceptives (consulteu la nostra nota de premsa de 16 de juliol, aquí).

La resolució de 23 de juliol del MARM convalidà les consultes ambientals del 2004. Aquestes consultes havien caducat d'acord amb la legislació ambiental (RDL 1/2008, article 10.2), tal com ja reconeixia una resolució del mateix Ministerio del 22 d'abril de 2010 (consulteu-la aquí). Alhora, aquestes consultes no varen comptar amb la preceptiva consulta a l'òrgan ambiental de la comunitat autònoma (RDL 1/2008, article 4.3).

La convalidació (el nom tècnic és "conservació d'actes i tràmits", regulats per l'article 66 de la Ley 30/1992), que s'ha aprovat al marge de la legislació ambiental, només és admissible en els casos en què la nova tramitació administrativa no aportaria cap novetat en la repetició del tràmit administratiu. Aquest no és el cas, ja que d'ençà del 2005 hi ha hagut una innovació significativa en l'àmbit legislatiu i de planificació sectorial i territorial que l'estudi informatiu obvia (Xarxa Natura 2000, Zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric i Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones d'especial protecció, Directrius Nacionals de Mobilitat, Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya, Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, Pla per la mitigació del Canvi Climàtic, Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona...).

El tràmit de consultes prèvies que s'ha vulnerat hauria pogut permetre integrar tots aquest aspectes i d'altres en l'estudi d'impacte ambiental, que haurien condicionat l'estudi informatiu. La convalidació no fa més que alterar la tramitació ambiental i pervertir-la, tot obligant a fer aquestes observacions en forma d'al·legació, de manera que l'estudi informatiu pot acabar tenint, com té, una molt baixa solvència tècnica i seguretat jurídica. Per si no fos poc, la convalidació s'ha realitzat sense donar-ne trasllat a totes les parts comparegudes en les consultes del 2004 (una llarga llista d'administracions i entitats) i, per tant, crea indefensió jurídica. Així, la convalidació, a més d'estar absolutament injustificada, atempta de ple contra l'economia de tramitació administrativa que pretén protegir: tot es pot acabar amb l'obligació de refer tot el procediment.

És evident que aquest recurs comporta un increment de les demandes de revisió del procediment que haurà d'encarar el MARM després de l'anunci dimarts passat (consulteu aquí) de la interposició d'un requeriment previ per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb uns continguts molt similars als que presentem en el recurs de la Campanya. Hem d'esperar que, amb independència de l'opinió que genera aquesta infraestructura, alguns ajuntaments s'hi afegeixin per tal d'assegurar les garanties processals que tot projecte públic ha de tenir.

D'aquesta manera, les presses electoralistes que han provocat forçar al límit de la legalitat (hauríem de dir il·legalitat) la tramitació administrativa es converteixen en els millors aliats de la Campanya Contra el Quart Cinturó i de la veritable defensa de l'interès públic.