No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

dilluns, d’abril 16, 2007

LA CCQC DEMANA L’ANUL·LACIÓ DE L’ESTUDI ENCARREGAT PEL DPTOP

LA CCQC DEMANA A ERC i ICV-EUiA QUE SOL·LICITIN L’ANUL·LACIÓ DE L’ESTUDI ENCARREGAT PEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL


El diumenge 6 de maig: remarcatge del GR-97 i dels indrets amenaçats per la construcció del Quart Cinturó

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha demanat a ERC i ICV-EUiA que sol·licitin al Govern de Catalunya la suspensió dels tràmits iniciats per l’empresa pública GISA per encarregar un estudi del traçat del tram Sabadell-Granollers-La Roca del Vallès del Quart Cinturó.

Tot i les declaracions de sorpresa i discrepància manifestades per d’ambdues formacions polítiques, des de la CCQC considerem que cal una actuació ferma i reglada per anul·lar l’actual encàrrec del tram Sabadell-Granollers-la Roca del Vallès del Quart Cinturó. Atesa la transcendència de l’acte administratiu promogut pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) cal esperar d’ERC i ICV-EUiA una resposta eficient per evitar l’adjudicació de l’esmentat encàrrec tècnic.

DPTOP recupera el projecte inicial del Quart Cinturó?

A partir de la documentació del concurs públic per a l’adjudicació de l’estudi es constata que el que es pretén és construir una autovia de dos carrils per sentit amb una velocitat de projecte de 120 km/h, lluny per tant del tipus de via proposat en l'estudi de la UPC. L’àmbit d’estudi del traçat coincideix amb les zones agroforestals més ben conservades de la plana del Vallès. Tot plegat, doncs, un conjunt de requeriments tècnics coincidents amb les característiques del projecte inicial del Ministerio de Fomento.

La Generalitat prioritza l’acord amb el Ministerio per davant del diàleg a Catalunya?

En aquesta documentació, també s’exposa que l’objectiu de l’estudi és avaluar, analitzar i valorar les diferents propostes definides, fins ara, per part del Ministerio de Fomento i del DPTOP. En aquest sentit, amb l’encàrrec de l'estudi es pretén accelerar i prioritzar un acord entre el Ministerio de Fomento i DPTOP pel que fa a aquest darrer tram del Quart Cinturó.

Aquesta decisió de la Conselleria de Política Territorial evidencia el poc interès real en debatre i acordar quines són les mesures i actuacions més eficients i ambientals que cal executar en l’àmbit del Vallès. També significa una renuncia al consens polític i social pel que fa a les inversions necessàries a la comarca. I finalment, aquesta aposta del DPTOP implica un pas enrere pel que fa a la sostenibilitat i qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del Vallès.

La CCQC convoca una nova jornada de conscienciació

La demanda d'anul·lació de la licitació de l'estudi és una de les actuacions acordades en la darrera reunió de la CCQC realitzada el passat dissabte 14 d’abril a Marata (les Franqueses del Vallès), ja programada en la reunió del 17 de març. La CCQC anuncia alhora el remarcatge del sender de gran recorregut (GR-97) el diumenge 6 de maig, senyalització que es farà de manera coordinada en tot el seu recorregut entre grups dels diferents municipis per on discorre la seva traça. Recordem que el GR-97 enllaça la Tordera i el Llobregat, entre Sant Celoni i Abrera, seguint una traça paral·lela a la projectada en el Quart Cinturó, i posant de relleu el ric patrimoni paisatgístic i cultural que desapareixeria si el Quart Cinturó fos construït.

La setmana anterior al 6 de maig donarem a conèixer els punts i hores de trobada dels diferents grups per senyalitzar els diversos trams.

Campanya Contra el Quart Cinturó
El Baix Llobregat, el Penedès i el Vallès, 16 d'abril de 2007

LA GENERALITAT INICIA LA TRAMITACIÓ DEL QUART CINTURÓ (TRAM SABADELL – GRANOLLERS – LA ROCA)

La Campanya Contra el Quart Cinturó denuncia la falsa actitud de la Generalitat en la recerca del Pacte Nacional per les Infraestructures.

Exigim que el diàleg anunciat en els acords de l’Entesa Nacional pel progrés sigui respectat i s’acabi amb la política de fets consumats.

Esperem una resposta clara i contundent d’ERC i ICV-EUiA a l’acció unilateral del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

La Campanya Contra el Quart Cinturó denuncia la publicació avui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la licitació d’un contracte per a l'assistència tècnica per a la realització d’un estudi de viabilitat de la connexió Vallès Occidental i Vallès Oriental, en el tram Sabadell - la Roca del Vallès (referència EV-NB-06160).

Al web de GISA, empresa pública que encarrega el projecte, es pot comprovar que l'anunci es correspon a l'àmbit del Quart Cinturó comprès entre Sabadell i la Roca del Vallès, i que podria acabar de definir traces plantejades pel Ministerio de Fomento o per l'estudi de la UPC redactat per l'equip de l'enginyer Manuel Herce.

Entenem que aquest anunci, sense altres elements que puguin matisar l'objectiu de l'encàrrec, suposa l'adopció de decisions prèvies al procés de diàleg que ha de precedir i permetre un Pacte Nacional per les Infraestructures àmpliament participat i consensuat amb els agents econòmics, socials, territorials i ambientals, tal i com recull el pacte programàtic de l'Entesa Nacional de Progrés. Així, el Pacte pot esdevenir únicament un escenari de cartró pedra per a legitimar decisions preses en un marc restringit i unilateral.

En aquest sentit, una vegada més trobem a faltar la coherència entre els continguts programàtics i l'acció de govern, alhora que l'adequada resposta per part de totes les formacions polítiques que el conformen.

L'anunci planteja diversos interrogants que requereixen resposta per part del Departament i del Govern:

  1. Quin paper juga la Generalitat en la tramitació d'aquesta via?
  2. En base a quines decisions no explicitades la Generalitat està fent estudis sobre el QC?
  3. Què significa que un tram l'hagi tramitat i licitat l'Estat, i l'altre el vulgui tramitar la Generalitat, si els pressupostos generals de l'estat ja tenen dotacions econòmiques per fer aquest estudi?
  4. Quina és la urgència si encara no hi hagut cap mena de debat públic en profunditat sobre les infraestructures necessàries i el programa d'actuacions?
  5. Quina coherència guarden anuncis d'aquest tipus, o el de la nova autovia del Tenes, o la que ha d'enllaçar Martorell, Abrera i Olesa de Montserrat amb la C-55, amb les mesures per la millora de la qualitat atmosfèrica, amb l'escalfament global o amb la millora de la xarxa de transport públic?
  6. El tram entre Terrassa i Sabadell és obviat en l'estudi de viabilitat. Oficialment ja hi ha determinada una traça?
  7. L'àmbit d'estudi definit no encaixa amb precisió amb l'estudi de la UPC i amb possibles traces proposades en el marc de la redacció del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTPRMB). Som encara en aquell estadi en què les infraestructures es decideixen per davant de la coherència i la planificació territorial?
  8. Quina inserció té aquest anunci en la redacció del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, o en l'articulació d'una xarxa de mobilitat que respongui als objectius d'universalitat i sostenibilitat que estableix la Llei de Mobilitat?
  9. El PITC vigent estableix que el tram Terrassa - Granollers del Quart Cinturó s'executarà a partir del 2016, d'acord amb la reserva que hagi determinat el PTPRMB, amb l'avaluació ambiental i amb l'estudi d'alternatives de mobilitat en diferents modes de transport. La Generalitat està prenent acords contradictoris amb altres acords presos amb anterioritat?

Quan encara manca un debat en profunditat sobre l'ordenació de la mobilitat i la necessitat de la construcció del Quart Cinturó, anuncis com aquest només ajuden a la confusió i a la perpetuació de conflictes que cap govern de la Generalitat ha estat capaç de resoldre en 15 anys.

Exigim urgentment, per tant, l'obertura d’un procés de diàleg entre els diferents agents que permeti posar les bases d'actuacions objectivades tècnicament i consensuades socialment, i la suspensió de l'anunci de licitació publicat avui.

Campanya Contra el Quart Cinturó
El Baix Llobregat, el Penedès i el Vallès, 13 d'abril de 2007